Esteu aquí

Autonòmiques 2021 (14 de febrer)

Eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021


Durant el període electoral està disponible a Internet el servei de consulta perquè els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció padronal en la direcció de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) següent https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/?lang=es_ES

També a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), es poden realitzar les consultes i reclamacions oportunes mitjançant cita prèvia trucant a al telèfon 93 480 60 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres tardes de 16.30 a 19 h. La identificació per votar i/o realitzar consultes del cens o reclamacions es realitza amb la següent documentació personal (han de ser documents originals, no serveixen fotocòpies):

 • Document nacional d'identitat (DNI)
 • Passaport (amb fotografia)
 • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)

 

Informació de col·legis electorals i meses a Sant Joan Despí

A Sant Joan Despí hi haurà 51 meses repartides en 9 col·legis electorals. El cens provisional està format per 25.441 electors i electores.


Col·legis electorals de Sant Joan Despí:

 • Poliesportiu municipal Salvador Gimeno (carrer Major, 75)
 • Centre Cívic Sant Pancraç (passeig del Canal, 2)
 • Centre Jujol - Can Negre (plaça Catalunya, s/n)
 • Biblioteca Miquel Martí i Pol (avinguda Barcelona, 83)
 • ICARTH - antiga Escola Pascual Cañís (carrer Orfeó Català, 6)
 • Centre Cívic Les Planes (carrer John F. Kennedy, 4)
 • Centre Cívic Antoni Gaudí (plaça Estatut, 5)
 • Centre Cívic Torreblanca (carrer Rubió i Tuduri, 5)
 • Biblioteca Mercè Rodoreda (carrer Major, 69) Aquest equipament substitueix el col·legi electoral de l'Escola Bressol Municipal Sol Solet

 

Dret de vot

En aquestes eleccions poden participar els electors del CER (Cens dels electors espanyols residents a Catalunya) i els electors del CERA (Cens dels electors espanyols residents-absents que viuen a l'estranger, inscrits en municipis de Catalunya) aquests últims han de formular la sol·licitud de vot a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció.

 

Enviament de targetes censals

Del 18 al 26 de gener de 2021.

 

Cens vigent

D'acord amb l'article 39.1 de la LOREG, el cens vigent per a les eleccions que se celebraran el 14 de febrer de 2021 és el tancat l'1 d'octubre de 2020, que recull els moviments comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils esdevinguts fins el 29 de setembre. A aquest cens s'incorporaran les reclamacions estimades. En aquest cens no es tenen en compte els canvis de circumscripció electoral dels electors que resideixen a l'estranger produïts des del 21 de desembre de 2019.

 

Meses electorals

Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral han fet les gestions necessàries amb els ajuntaments per a la determinació de les meses i locals que s'utilitzaran el 14 de febrer de 2021.

El 28 de desembre s'exposen en els Ajuntaments i es publiquen en el Diari Oficial de cada província els límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents. Del 29 de desembre al 3 de gener, els electors poden presentar reclamacions, contra la delimitació efectuada, davant la Junta Electoral Provincial.

 

Servei de consulta del cens electoral i reclamacions

Durant un termini de vuit dies, del 28 de desembre a el 4 de gener, els ajuntaments mantindran un servei de consulta del cens vigent; les llistes d'electors residents a l'estranger es podran consultar també a aquestes mateixes dates en els consolats.

Del 28 de desembre al 4 de gener, qualsevol persona pot presentar reclamació sobre les seves dades censals als ajuntaments, consolats o directament a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.

Totes les reclamacions presentades es resolen en els tres dies següents i es notifiquen als interessats. Les persones que no estiguin conformes amb la resolució adoptada, poden interposar recurs davant el jutge del contenciós-administratiu en un termini de cinc dies a partir de la notificació.

 

Vot per correu dels electors residents a Catalunya

Els electors residents a Catalunya poden sol·licitar el vot per correu del 22 de desembre de 2020 al 4 de febrer de 2021. Les formes possibles de sol·licitar el vot per correu són:

a) Per internet, amb certificat electrònic, a la pàgina web de Correus https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo

b) Emplenant una sol·licitud en paper disponible a qualsevol oficina de Correus d'Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la seva província d'inscripció. Els electors han de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Els electors que sol·licitin el vot per correu no poden votar personalment a la mesa electoral.

També pot omplir la sol·licitud de vot per correu, sense necessitat d'accés a Cl@ve, a l’adreça https://sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesVxCWeb?cierre=0000412. L'elector ha de portar les dues impressions que s'obtenen a l'oficina de Correus.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector, entre el 25 de gener i el 7 de febrer, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. 

Rebuda la documentació, aquests electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 12 de febrer.

 

Vot per correu dels electors residents a Catalunya que es trobin temporalment a l'estranger

Els electors residents a Catalunya que es trobin temporalment a l'estranger, una vegada efectuada la convocatòria, amb previsió de romandre en aquesta situació fins al dia de la votació, i que desitgin participar en les eleccions, han de figurar inscrits en el Registre de Matrícula Consular com a no residents i sol·licitar la documentació per exercir el dret de sufragi des de l'estranger a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina de el cens electoral, no més tard del dia 16 de gener. Aquesta sol·licitud s'ha de lliurar personalment a l'Oficina consular de carrera o secció consular de Ambaixada (Consolat espanyol més pròxim a la seva residència a l'estranger).

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent remet a l'elector al domicili a l'estranger indicat en la sol·licitud, entre el 19 i el 25 de gener, per correu certificat, la documentació necessària perquè pugui emetre el seu vot. Aquest termini pot ampliar-se fins al 2 de febrer en cas d'haver impugnació de candidats.


Vot dels electors residents absents que viuen a l'estranger

Els electors residents a l'estranger que vulguin exercir el seu dret a votar en les eleccions a Parlament de Catalunya, han de formular mitjançant imprès oficial la sol·licitud de vot dadreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral de la província corresponent al seu municipi d'inscripció.

L'Oficina del Cens Electoral ha enviat a tots els electors residents a l'estranger amb dret de vot a les eleccions a Parlament de Catalunya l'imprès oficial de sol·licitud de vot, que inclou una clau que possibilita la seva formulació per internet.

 

Vot per correu dels electors residents absents que viuen a l'estranger que es trobin temporalment a Espanya

Els electors residents absents que viuen a l'estranger, que es troben temporalment a Espanya, poden sol·licitar el vot per correu per internet a la pàgina web de Correus https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo i també a qualsevol oficina de Correus del 22 de desembre al 4 de febrer.

La Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral enviarà del 25 de gener al 7 de febrer la documentació necessària perquè puguin votar. Rebuda la documentació, aquests electors han d'enviar el seu vot a la mesa electoral, per correu certificat, no més tard del 12 de febrer.

 

Informació telefònica

Durant el període electoral l'Oficina del Cens Electoral ofereix un servei d'atenció telefònica al número 901 101 900, on s'atendran totes les consultes que siguin formulades relacionades amb les seves activitats en aquestes eleccions. L'horari és de dilluns a divendres no festius, el dissabte 2 de gener de 9 a 14 hores, excepte els dies 11 de gener i l’11 de febrer, que s'amplia de 16 a 18 hores. El dia 14 de febrer de 2021 l'horari serà de 8 a 20 hores. 

També a l'Ajuntament de Sant Joan Despí, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), es poden realitzar les consultes oportunes trucant a el nombre de telèfon 93 480 60 00 en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 16.30 h a 19 h.

 

Tràmits telemàtics a disposició dels electors des del dia 22 de desembre

 

1. Consulta de clau telemàtica de tramitació CTT pels electors residents a l'estranger
Com a novetat pels electors catalans residents a l'exterior, s'ha habilitat un sistema de consulta de la clau telemàtica de tramitació CTT a través de les dades personals de l'elector: identificador, nom, cognoms i data de naixement, sense necessitat d'accés a Cl@ve, a l'adreça https://sede.ine.gob.es/consultaCTTVotoCera amb la qual poder realitzar la sol·licitud de vot CERA sense necessitat d'esperar a rebre la carta que envia l'Oficina del Cens Electoral amb aquesta clau impresa.

2. Sol·licitud de vot CERA pels electors residents a l'estranger
Els electors residents a l'estranger podran sol·licitar el vot CERA en la direcció https://sede.ine.gob.es/votoCorreoCera?cierre=0000412. Hauran d’identificar-se pel sistema Cl@ve o amb la clau CTT que l'elector ha pogut consultar a l'adreça de l'apartat anterior i que també ha estat enviada en l'imprès oficial de sol·licitud de vot CERA a el domicili de l'elector.

3. Consulta de les dades d’inscripció
Durant el període electoral, estarà disponible a Internet un servei de consulta per tal que els electors puguin comprovar les dades de la seva inscripció al cens electoral i també la taula i el local electoral a on li correspon votar, a l’adreça https://sede.ine.gob.es/ce-internet1/?lang=es_ES. Per a fer la consulta s'exigeix identificar-se pel sistema Cl@ve. Qui no pugui identificar-se per aquest sistema, podrà consultar les seves dades al seu Ajuntament, consolat corresponent al seu lloc de residència, a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral o trucant a al telèfon 901 101 900. El servei restarà disponible durant tot el període electoral, inicialment amb la informació del cens de consulta i, un cop resoltes les reclamacions, amb el cens electoral de votació.

4. Consulta de mesa i local electoral
Els electors poden consultar, sense necessitat d'accés a Cl@ve, la dada de la mesa i local electoral on els correspon votar, per diferents criteris de cerca, aportant com dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l’adreça https://sede.ine.gob.es/ce-mesas/?lang=es_ES

5. Emplenament de la sol·licitud de vot per correu per presentar en una oficina de Correus
Els electors que vulguin sol·licitar el vot per correu en una oficina de Correus poden omplir la sol·licitud, sense necessitat d'accés a Cl@ve, a l’adreça https://sede.ine.gob.es/censoElectoralTramitesVxCWeb?cierre=0000412. L'elector ha de portar a l'oficina de Correus les dues impressions que s’obtenen.

6. Consulta del vot por correu
Els electors que hagin sol·licitat el vot per correu poden consultar l'estat de l'enviament de la documentació. Per a aquesta consulta cal aportar l'identificador (DNI o passaport) i la data de naixement. Es pot realitzar a l'adreça https://sede.ine.gob.es/ce-votoxcorreo/?lang=es_ES

7. Exclusió de les còpies del cens electoral que s'utilitzen per a enviament de propaganda electoral
Qui no vulgui figurar en les còpies del cens electoral que es facilitin als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral, pot sol·licitar la seva exclusió a l'adreça https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos/presentacion?lang=es_ES on necessita identificar-se amb Cl@ve.

8. Sol·licitud de vot per correu amb certificat electrònic
Els electors residents a Catalunya i els electors del CERA temporalment a Espanya poden sol·licitar el vot per correu amb certificat electrònic, sense necessitat d'anar a una oficina de Correus, a l'adreça https://www.correos.es/es/es/particulares/para-el-ciudadano/voto-por-correo
 

L'agenda, al dia

gener 2021

dl dt dc dj dv ds dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31