Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí
 

➡️ OFERTA DE TREBALL D’ENGINYER EN PRÀCTIQUES


PDF icon anunci_oferta_de_treball_denginyer_en_practiques.pdf


➡️ NOU PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ

Consulteu les bases aquí:

http://www.sjdespi.net/wca/ajuntament/oferta-publica-docupacio/nou-pla-docupacio-lany-2017

PDF icon anunci_modificacio_bases_reguladores_segona_convocatoria_pla_ocupacio_2017.pdf


➡️ RESULTATS OFERTA BORSA DE TREBALL D’EDUCADOR/A SOCIAL

PDF icon anunci_resultats_borsa_treball_educador_a_social.pdf
 


➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu  per a cobrir interinament d’una plaça d’enginyer tècnic industrial.
Període de presentació d’instàncies: Del  17/05/2017 fins el  6/06/2017 (ambdós inclosos)5
Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal : funcionari interí
 • Denominació: Enginyer/a Tècnic/a, branca enginyeria tècnica
 • Escala: Administració EspecialSubescala: Serveis Tècnics
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció : concurs-oposició
 • Tipus de nomenament : nomenament interí.
 • Jornada: 37,5 hores setmanals, segons necessitats del servei

Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol d’Enginyer tècnic industrial o Graduat en l’àmbit de l’enginyeria industrial.
c)Tenir l’acreditació com a personal tècnic competent per la confecció de plans d’autoprotecció segons el que disposa l’art.24 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
d) Nivell de català exigit : C

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí


PDF icon bases_2017_convocatoria_enginyer.pdf
PDF icon model_instancia_enginyer_tecnic_industrial.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES D’ADMINISTRATIU/VA PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu per a la cobertura de tres places d’administratiu/va per torn de promoció interna.
Període de presentació d’instàncies: Del  17/05/2017 fins el  6/06/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal : funcionari/a

 • Denominació: Administratiu/va

 • Escala: Administració Especial

 • Grup : C1

 • Sistema de selecció : concurs-oposició per torn de promoció interna.

Requisits de la convocatòria

a) Titulació: Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre equivalent
b) Ser funcionari/a en actiu i tenir una antiguitat mínima de 2 anys de servei  ininterromput com a funcionari/a de carrera en la categoria d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
c) Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
d) Nivell C de Català.

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
Lloc de presentació de sol·licituds:Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí

PDF icon Bases administratiu promoció interna
PDF icon model_instancia_administratiu_va.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_administratiu_va.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

➡️ PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AMB LA CATEGORIA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria de tècnic d’administració general.
Període de presentació d’instàncies: Del  13/5/2017 fins el 1/6/2017 ambdós inclosos.
Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: funcionari interí

 • Denominació: Tècnic d’Administració General.

 • Jornada: 37,5 hores setmanals

 • Retribució orientativa: 2.400€ bruts mensuals.

Requisits de la convocatòria
a)Tenir més de 16 anys.
b) Acreditar que s’està en possessió de la titulació corresponent al grup de classificació A subgrup A1, amb títol de Llicenciat en Dret, en Ciències Politiques; Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari, o títol Universitari de grau corresponent.
c) Nivell C de català

Instància normalitzada de la convocatòria a la pàgina web  www.sjdespi.cat i a l’OAC de l’Ajuntament , C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí

PDF icon bases_tag.pdf
PDF icon llistat_admesos_exclosos_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves_proces_selectiu_duna_borsa_de_treball_de_tecnic_a_dadministracio_general.pdf

PDF icon anunci_resultat_prova_coneixements_teorics_borsa_tag.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_coneixements_practics_borsa_tag.pdf


___________________________________________________________________________________________________


➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER SUPERIOR

 

Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir interinament d’una plaça d’enginyer superior.
Període de presentació d’instàncies: Del  29/04/2017 fins el  18/05/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: funcionari interí

 • Denominació:Enginyer/a

 • Escala: Administració Especial

 • Subescala: Serveis Tècnics

 • Grup : A1

 • Sistema de selecció : concurs-oposició

 • Bases de la convocatòria  i model sol·licitud : descarregar  

Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol d’Enginyeria Industrial Superior o Graduat en Enginyeria més el Mestratge Universitari d’Enginyeria Industrial d’habilitació o altres Enginyeries amb habilitació tècnica equivalent.
c) Nivell de català exigit : C

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
Lloc de presentació de sol.licituds:
Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí

PDF icon bases_enginyer_superior_2017.pdf
PDF icon model_instancia_enginyer_superior.pdf
PDF icon anunci_llista_dadmesos_i_exclosos_vacant_enginyer_superior.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_catala_convocatoria_enginyer_superior_interi.

PDF icon resultat_prova_de_coneixements_practics_vacant_interina_enginyer_a_superior.pdf

 


➡️ Oferta de treball d'Enginyer Tècnic en Obra Pública

PDF icon anunci_resultats_oferta_etop.pdf
____________________________________________________________________________________________

➡️ OFERTA DE TREBALL OFICIAL DE MANTENIMENT DE LA BRIGADA DE OBRES I SERVEIS  (BORSA DE TREBALL)

 • Descripció de la plaça: Oferta de treball d’oficial de manteniment de la brigada de obres i serveis, borsa de treball.

 • Període de presentació de sol·licituds: Del  3/2/2017 fins el 22/02/2017 (ambdós inclosos)

 • Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de ESO, FP I o Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà.
c) Nivell de català exigit : A
d) Permís de conduir classe B

S'ha de presentar les sol.licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
 

 • Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí

PDF icon bases_oficial_manteniment_2016.pdf
Microsoft Office document icon model_instancia_oficial_manteniment.doc
PDF icon anunci_llista_admesos_i_exclosos_borsa_de_treball_oficial_de_manteniment1.pdf
PDF icon Anunci llista definitva admesos i exclosos Oficial manteniment
PDF icon anunci_puntuacio_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_realitzacio_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_prova_practica_i_citacio_entrevistes.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_merits_i_entrevista.pdf
PDF icon anunci_resposta_reclamacio_merits_i_puntuacio_final.pdf


______________________________________________________________________________________________________________________

➡️ CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE SERGENT /A DE POLICIA LOCAL

 • Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir una plaça de sergent/a de policia local.

 • Període de presentació d’instàncies: Del  24/12/2016 fins el  12/01/2017 (ambdós inclosos)

 • Detalls de la convocatòria Tipus de personal : funcionari

 • Denominació: sergent/a policia local. Grup : C1

 • Sistema de selecció : concurs-oposició

 • Bases de la convocatòria  i model sol·licitud : descarregar  


Requisits

 • Titulació : Titulació Tècnic superior corresponent a títols formatius de gra u superior, tècnic especialista corresponent a títols formatius de segon grau o un altre d’equivalent o superior. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.

 • Nivell B de català

 • Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de caporal en alguna de les policies locals de municipis de Catalunya, del cos de Mossos d’Esquadra o en la categoria equivalent de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinat a Catalunya.


PDF icon bases_sergent.pdf
PDF icon model_instancia_sergent.pdf
PDF icon llista_admesos_i_exclosos_composicio_del_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves placa_sergent_policia_local
PDF icon anunci_puntuacio_prova_teorica_proves_sergent.pdf
PDF icon anunci_definitiu_puntuacio_prova_teorica_placa_sergent.pdf
PDF icon anunci_convocatoria_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_resposta_reclamacio_merits_i_puntuacio_final.pdf


 

Bases generals selecció personal

 • Data del contingut: 18 de desembre de 2007

 • Descripció de la plaça: Bases per regir els processos selectius