Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí

  ➡️  AGENT D’ACOLLIDA


Descripció de l’oferta :  

Oferta de treball :  Agent d’Acollida
Jornada i horari: 12, 23 hores setmanals ( 2 matins i 2 tardes )
Retribució orientativa mensual bruta :  639 euros
Data d’incorporació: el mes aviat possible.
Modalitat de contractació:
Obra o servei determinat ( duració aproximada 10 mesos )

Descripció del lloc de treball / funcions:
 • Docència Mòdul C
 • Informes sobre la migració al municipi
 • Gestió de la diversitat religiosa
 • Relació amb entitats de foment de la convivència
 • Accions de sensibilització
 • Tràmits per a la sol·licitud i justificació del Contracte Programa
 • Participació en xarxes territorials de polítiques migratòries.
Període de presentació de sol·licituds:
 • Del 24/01/2019 fins el 06 /02/2019 (ambdós inclosos)
Requisits:
a)Tenir més de 16 anys.
b) Formació en interculturalitat i/o coneixement de diferents cultures ( llatinoamericana i magrebí )
c) Coneixement de català , castellà i l’àrab
d) Coneixement del funcionament de la ciutat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Mèrits a valorar
a) Experiència prèvia
b) Títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Ciències Socials
c) Domini d’eines informàtiques , word, excel, windows, internet.

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 PDF icon anunci_resultats_agent_dacollida.pdf
 
 

 ➡️ BORSA D’ EDUCADOR/A SOCIAL


Descripció de l’oferta :  
 • Borsa de treball d’educador/a Social.
 • Jornada i horari: Dilluns a divendres segons les necessitats del servei.
 • Retribució orientativa  mensual bruta :  1.700 euros aprox
 • Data d’incorporació: el mes aviat possible.
Modalitat de contractació:
 • Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
Descripció del lloc de treball / funcions:
 • Funcions d’educador/a adscrites al Equip Bàsic de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 • Atenció social i seguiment de col·lectius d’alt risc.
 • Inserció social.
 • Altres funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.
Període de presentació de sol·licituds:
 • Del 23/11/2018 fins el 07/12/2018 (ambdós inclosos)
Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Educació Social.
c) Nivell de català exigit : C1
d) Domini d’eines informàtiques , word, excel, windows, internet.
Valorable : Experiència prèvia

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 PDF icon anunci_resolucio_borsa_educador_a_social_total.pdf
 


 

➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ


Descripció de la plaça

Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a auxiliar de gestió.

Període de presentació d’instàncies

De l'01/08/2018 fins al 20/08/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: funcionari
 • Denominació: Tècnic/a auxiliar de gestió
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: concurs-oposició


Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys i menys de 65
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un altre d’equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds
c) Nivell de català exigit : C

S'han de presentar les sol·licituds en el model d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
PDF icon bases_tec_aux_gestio
PDF icon model_instancia_tec_aux_gestio
PDF icon tecnica_auxiliar_de_gestio_anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_i_composicio_tribunal
PDF icon anunci_data_dinici_de_les_proves_del_proces_selectiu_per_a_la_cobertura_duna_placa_de_tecnic_a_auxiliar.pdf
PDF icon anunci_resultats_prova_de_catala_tecnic_a_auxiliar_de_gestio.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_practica_i_puntuacio_final.pdf
 ➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL


Descripció de la plaça

Convocatòria procés selectiu per a cobrir tres places vacants de tècnic/a d’administració general.

Període de presentació d’instàncies

Del 12/07/2018 fins el 31/07/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: funcionari
 • Denominació: Tècnic/a d’Administració General
 • Escala: Administració General
 • Subescala: Tècnica
 • Grup: A1
 • Sistema de selecció : concurs-oposició

Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de Llicenciat/ada o grau equivalent en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Administració i direcció d’Empreses, Econòmiques, Ciències Empresarials o Ciències actuarials i financeres.
c) Nivell de català exigit : C

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds:

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

* Per motius organitzatius la prova teòrica del dia 17/10/2018 consistent en dos exercicis, aquest dia nomès es fara el primer exercici: tests de coneixements amb respostes alternatives relacionats amb el contigut del temari. El tribunal del procès selectiu comunicarà la data de realització del segon exercici de la prova teòrica a la mateixa sessió.


PDF icon bases_tag.pdf
PDF icon model_instancia_tecnic_a_administracio_general.pdf
PDF icon tag_anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_i_composicio_tribunal
PDF icon anunci_modificacio_membres_tribunal_proces_selectiu_per_la_cobertura_de_tres_places_vacants_de_tecnic_a_dadmistracio_general
PDF icon anunci_data_dinici_de_les_proves_del_proces_selectiu_per_a_la_cobertura_de_3_places_de_tecnic_a_administracio_general.pdf
PDF icon anunci_prova_de_catala_t.a.g.pdf
PDF icon anunci_resultats_primer_exercici_de_la_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_resultat_final_de_la_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_modificacio_resultat_final_de_la_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_data_entrevista1.pdf
PDF icon resultat_final.pdf
 ➡️ CONVOCATÒRIA DE SET PLACES D’AGENT INTERÍ/NA DE POLICIA LOCAL


Descripció de la plaça

 • Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir set places d’agent de policia local interí

Període de presentació d’instàncies

 • Del  30/06/2018 fins el 19/07/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal : Funcionari/a interí/na
 • Denominació : Agent policia local
 • Grup : C2
 • Sistema de selecció : Oposició  
 • Jornada de treball: Indistintament partida, a torns o continuada en funció del lloc d’adscripció.

 

Requisits

 • Titulació:  Graduació en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà (CFGM), tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau (FPI) o equivalents. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
 • Nivell B de català
 • Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.
 

PDF icon bases_agents_interins.pdf
PDF icon model_instancia_policia_local.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_composicio_tribunal_proces_selectiu_de_7_places_dagent_de_policia_local_interi
PDF icon anunci_llista_definitiva_de_persones_admeses_i_excloses_i_data_dinici_de_les_proves
PDF icon anunci_resultats_prova_de_catala.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_cultural_i_teorica_data_proves_fisiques_.pdf
PDF icon anunci_prova_daptitud_fisica
PDF icon anunci_resultats_prova_daptitud_fisica_i_data_propera_prova.pdf
PDF icon anunci_resultats_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_data_entrevista_psicotecnic.pdf
PDF icon anunci_resultat_psicotecnic_i_citacio_prova_medica.pdf
 


 

➡️ CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE SERGENT/A DE POLICIA LOCAL


Descripció de la plaça
 • Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir una plaça de sergent/a de policia local.
Període de presentació d’instàncies
 • Del  9/06/2018 fins el  28/06/2018 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 • Tipus de personal : funcionari
 • Denominació :sergent/a policia local
 • Grup : C1
 • Sistema de selecció : concurs-oposició

Requisits

a) Titulació : Titulació Tècnic superior corresponent a títols formatius de gra u superior, tècnic especialista corresponent a títols formatius de segon grau o un altre d’equivalent o superior. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
b) Nivell B de català
c )Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de caporal en alguna de les policies locals de municipis de Catalunya, del cos de Mossos d’Esquadra o en la categoria equivalent de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinat a Catalunya.

PDF icon bases_sergent_v1.pdf
PDF icon model_instancia_sergent.pdf
PDF icon sergent-a_anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_i_composicio_tribunal.pdf
PDF icon anunci_data_dinici_de_les_proves_proces_selectiu_duna_placa_de_sergent_a_policia_local.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_resultat_psicotecnic_i_prova_competencies_i_habitilitats.pdf
PDF icon modificacio_hora_entrevista_per_competencies.pdf

PDF icon anunci_resultat_psicotecnic_concurs_i_final_proces.pdf
 
 

➡️CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE VIGILANT DE VIA PÚBLICA


Descripció de la plaça

 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de vigilant de via pública

Període de presentació d’instàncies

 • Del 9/05/2018 fins el 28/05/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal: laboral
 • Denominació: Vigilant de Via Pública
 • Grup: C2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició


Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de Graduat en ESO, FP I o Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds
c) Nivell de català exigit: B

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que s'adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 • Telemàticament : a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line

PDF icon bases_vigilant_via_publica.pdf
PDF icon model_instancia_vigilant_via_publica.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses.pdf
PDF icon anunci_data_dinici_de_les_proves_del_proces_selectiu_per_a_la_cobertura_duna_placa_de_vigilant_de_via_publica.pdf
PDF icon anunci_publicacio_resultats_prova_catala_.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_teorica_vigilant_via_publica.pdf
PDF icon anunci_resultats_prova_practica_i_puntuacio_final_.pdf
 ➡️CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ

 

Descripció de la plaça

 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a mig de gestió

Període de presentació d’instàncies

 • Del 9/05/2018 fins el 28/05/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal : funcionari
 • Denominació: Tècnic/a mig de gestió
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció : concurs-oposició


Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de diplomat universitari, equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds
c) Nivell de català exigit : C

S'han de presentar les sol·licituds en el model d'instància que s'adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 • Telemàticament: a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line

PDF icon bases_tecnic_mig_gestio.pdf
PDF icon model_instancia_tecnic_mig_de_gestio.pdf
PDF icon anunci_de_llista_dadmesos_i_exclosos_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
PDF icon anunci_resultats_primer_exercici_de_la_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_resultats_segon_exercici_de_la_prova_teorica_i_resultat_final.pdf

** Per motius organitzatius la prova teòrica  del dia 26/06/2018 consistent en dos exercicis, aquest dia nomès es fara el primer exercici: tests de coneixements amb respostes alternatives.El tribunal del procès selectiu comunicarà la data de realització del segon exercici de la prova teòrica.
 


 

➡️ CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AMB LA CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  


Descripció de la plaça

 • Convocatòria procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria d’auxiliar administratiu/va.

Període de presentació d’instàncies

 • Del  10/4/2018 fins el 30/04/2018  (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal:  Funcionari interí en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic  o contractació laboral en qualsevol modalitat.
 • Denominació: Auxiliar administratiu/va
 • Sistema de selecció : concurs-oposició
 • Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregar  

Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de ESO, FPI, o títol de Formació Professional de Grau Mitjà , o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
c) Nivell de català exigit : C

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds:

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
   
PDF icon bases_aux_admtv.pdf
PDF icon model_instancia_aux_admtv.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
PDF icon anunci_llista_admesos_i_exclosos_definitiva.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_resultats_prova_catala.pdf
PDF icon anunci_realitzacio_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_fase_concurs_i_data_entrevista.pdf
PDF icon anunci_entrevista_i_resultat_final.pdf
 

 

➡️ CONVOCATÒRIA DE CINC PLACES DE CAPORAL/A DE POLICIA LOCAL


Descripció de la plaça

 • Modificació de les bases per a cobrir interinament cinc places de Caporal/a de la policia local i nou termini de presentació d’instàncies

Període de presentació d’instàncies

 • Del  31/01/2018 fins el 19/02/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal : funcionari
 • Denominació : Caporal/a policia local
 • Grup : C2
 • Sistema de selecció : concurs-oposició  promoció interna

Requisits

 • Tenir una antiguitat mínima de 2 anys a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent de l’Ajuntament de S.Joan Despí.
 • Titulació :  Graduació en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalents. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
 • Nivell B de català


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds:

 • Presencialment : Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 • Telemàticament :  a la  Seu electrònica, dins de Tràmits on line.


PDF icon modificacio_bases_caporal.pdf
PDF icon bases_caporal1.pdf
PDF icon model_instancia_caporal.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
PDF icon resultat_prova_teorico_practica.pdf
PDF icon modificacio_hora_psicotecnic.pdf
PDF icon horari_entrevista_psicotecnics.pdf
PDF icon anunci_resultats_proces_selectiu_6_places_de_caporal_a.pdf


 

➡️ NOU PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ


Consulteu les bases aquí:

http://www.sjdespi.net/wca/ajuntament/oferta-publica-docupacio/nou-pla-docupacio-lany-2017
 

PDF icon anunci_modificacio_bases_reguladores_segona_convocatoria_pla_ocupacio_2017.pd