Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí
  

➡️ OFERTA DE TREBALL DE VIGILANT DE VIA PÚBLICA


Descripció de la plaça:

  • Oferta de treball de vigilant de via pública
  • Durada: 6 mesos aprox.
  • Horari: 40 hores setmanals (matins, tardes i caps de setmana)
  • Retribució orientativa mensual bruta: 1.780 euros.
  • Data incorporació: l’abans possible.

Funcions:

  • Efectuar inspeccions d’actuacions vinculades a la via pública a partir de denúncies veïnals, d’ofici, de recursos administratius o d’accions judicials
  • Controlar i informar de les qüestions relatives a la via pública que poden implicar incompliments normatius o afectar negativament a l’ordre de la via pública i als ciutadans
  • Control i supervisió de les companyies externes que operen a la via pública (gas, aigua, neteja, recollida de residus, etc)
  • Atendre i gestionar les queixes formulades en relació a la via pública per part dels ciutadans.
  • Realitzar informes de seguiment en l’àmbit d’actuació de la seva competència i contribuir en la proposta de millores.

Període de presentació de sol·licituds:
Del  11/10/2017 fins el 25/10/2017 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol de Graduat escolar o Graduat en Eduació Secundaria o similar
c) Nivell de català exigit : B..
d) Permís de conduir B.

Mèrits a valorar:

  • Experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les de la plaça a cobrir.
  • Formació en relació a les funcions de la plaça a cobrir

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

  • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
  • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 

 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTIC EN PRÀCTIQUES


Descripció de la plaça:

  • Oferta de treball de tècnic auxiliar informàtic en pràctiques.
  • Jornada i horari Dilluns a divendres de 8 a 15 i 1 tarda a la setmana
  • Retribució orientativa  mensual bruta :  1.300 euros aprox
  • Data d´Incorporació: el mes aviat possible

Funcions:

  • Col.laboració en  projectes informàtics sota la supervisió del Cap de departament i aquelles funcions  anàlogues o similars que li puguin ser assignades

Període de presentació de sol·licituds:

  • Del  10/10/2017 fins el 23/10/2017(ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol de cicle formatiu de grau superior en administratció de sistemes informàtics. La titulació s’ha d’haver obtingut en el termini màxim dels 5 anys anteriors a la data de la contractació.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

  • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
  • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

 


 

➡️ CONVOCATÒRIA TEMPORAL DE PERIODISTA

Oferta de treball de periodista per substitució temporal del titular.

Descripció de la plaça:

  • Oferta de treball de periodista per substitució titular.
  • Durada: 4 mesos aprox.
  • Horari: 37.5 hores setmanals (matins i tardes)
  • Retribució orientativa mensual bruta: 2.100 euros.
  • Data incorporació: l’abans possible.

Funcions:

  • Elaboració i gestió de la informació i comunicacions municipals sota les directrius i supervisió del Cap de Premsa i Comunicació i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades:
  • Redacció, compaginació i edició de notícies i altres continguts de servei públic al Butlletí municipal i les pàgines web municipals.
  • Redacció, gestió i seguiment de Notes de Premsa. Convocatòria de Rodes de Premsa.
  • Redacció i gestió d'informacions difoses a la xarxa: newsletter.
  • Redacció i gestió d'informacions a d'altres suports: panells electrònics.
  • Gestió de l'arxiu d'imatges fotogràfiques i produccions audiovisuals
  • Guionatge i coordinació de produccions audiovisuals municipals
  • Suport en la planificació i execució de campanyes informatives i de publicitat institucional
  • Redacció d'informes, presentacions, avisos, edictes... destinats a l'activitat pública i/o la ciutadania en general.


Període de presentació de sol·licituds:
Del  6/10/2017 fins el 16/10/2017 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol de Llicenciat en Periodisme o en Ciències de la Informació/Comunicació (branca periodisme)
c) Nivell de català exigit : C. Anglès, first certificate.
d) Programes de compaginació i edició de publicacions, de gestió d'imatges i d'ofimàtica. Internet: utilització d'eines d'edició 'on line' i nocions de creació de pàgines web.
e) Permís de conduir B.

Mèrits a valorar:

• Experiència demostrable en gabinets/empreses/ serveis de comunicació (especialment en l'àmbit de l'administració pública) i/o mitjans de comunicació (especialment de l'àmbit territorial local/comarcal)  
• Coneixement d'eines informàtiques d'edició i compaginació tant per a suport imprès com digital.
• Gestió i edició de xarxes socials  i d'entorns web i audiovisual.

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

  • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
  • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line
 

➡️ CONVOCATÒRIA DE CINC PLACES DE CAPORAL/A DE POLICIA LOCAL

Descripció de la plaça: convocatòria  procés selectiu  per a cobrir cinc places de caporal/a de policia local.
Període de presentació d’instàncies: del  4/10/2017 fins el 23/10/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

  • Tipus de personal : funcionari
  • Denominació : Caporal/a policia local
  • Grup : C2
  • Sistema de selecció : concurs-oposició  promoció interna


Requisits

  • Tenir una antiguitat mínima de 2 anys a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent de l’Ajuntament de S.Joan Despí.
  • Titulació :  Graduació en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalents. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
  • Nivell B de català

PDF icon bases_caporal1.pdf
PDF icon model_instancia_caporal.pdf
 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ


Descripció de la plaça: convocatòria procés selectiu per a cobrir tres places vacants de tècnic/a mitja/ana de gestió.
Període de presentació d’instàncies: del 31/8/2017 fins el 19/9/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

  • Tipus de personal: funcionari
  • Denominació: Tècnic mitjà/ana de gestió
  • Escala: Administració Especial
  • Subescala: Comeses Especials
  • Grup: A2
  • Sistema de selecció : concurs-oposició


Requisits principals de la convocatòria:

  1. Tenir més de 16 anys.
  2. Acreditar que s’està en possessió del títol títol de diplomat universitari, equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
  3. Nivell de català exigit : C


Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregueu els arxius adjuntats

PDF icon bases_tecnic_mig_de_gestio.pdf
PDF icon instancia_tecnic_mig_de_gestio.pdf

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 


➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG D'INFORMÀTICA


Descripció de la plaça: convocatòria procés selectiu per a cobrir interinament d’una plaça de tècnic/a mig informàtica.
Període de presentació d’instàncies: del 31/08/2017 fins el 19/09/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:
  • Tipus de personal: laboral interí
  • Denominació: Tècnic mitjà/ana d’informàtica
  • Grup : A2
  • Sistema de selecció: concurs-oposició
Requisits principals de la convocatòria:
  1. Tenir més de 16 anys.
  2. Acreditar que s’està en possessió del títol d’enginyer/a tècnic en informàtica o telecomunicacions o diplomatura en informàtica o telecomunicacions o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
  3. Nivell de català exigit : C

Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregueu els arxius adjuntats:

PDF icon bases_tecnic_mig_informatica.pdf
PDF icon instancia_tecnic_mig_informatica.pdf
PDF icon anunci_llista_dadmesos_i_exclosos_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves_placa_tecnic_mig_informatica.pdf


S'han de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament, Camí del Mig, 9. Sant Joan Despí.
 

➡️ CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE SERGENT /A DE POLICIA LOCAL


Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir una plaça de sergent/a de policia local. 
Període de presentació d’instàncies: Del  24/08/2017 fins el  13/09/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria 

  • Tipus de personal : funcionari
  • Denominació :sergent/a policia local
  • Grup : C1
  • Sistema de selecció : concurs-oposició

Requisits

  1. Titulació: Tècnic superior corresponent a títols formatius de gra u superior, tècnic especialista corresponent a títols formatius de segon grau o un altre d’equivalent o superior. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
  2. Nivell B de català
  3. Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de caporal en alguna de les policies locals de municipis de Catalunya, del cos de Mossos d’Esquadra o en la categoria equivalent de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinat a Catalunya.

PDF icon bases_sergent_v1.pdf
PDF icon model_instancia_sergent_obert.pdf
 


➡️ OFERTA DE TREBALL D’ENGINYER EN PRÀCTIQUES


PDF icon anunci_oferta_de_treball_denginyer_en_practiques.pdf
 

➡️ NOU PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ


Consulteu les bases aquí:

http://www.sjdespi.net/wca/ajuntament/oferta-publica-docupacio/nou-pla-docupacio-lany-2017
 

PDF icon anunci_modificacio_bases_reguladores_segona_convocatoria_pla_ocupacio_2017.pdf
 

➡️ RESULTATS OFERTA BORSA DE TREBALL D’EDUCADOR/A SOCIAL

 

PDF icon anunci_resultats_borsa_treball_educador_a_social.pdf
 


➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL*

  
*Modificació de les bases i nou termini per a la presentació d'instàncies

  
Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu  per a cobrir interinament d’una plaça d’enginyer tècnic industrial.
Període de presentació d’instàncies: del  26/8/2017 fins el 14/9/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria

  • Tipus de personal : funcionari interí
  • Denominació: Enginyer/a Tècnic/a, branca enginyeria tècnica
  • Escala: Administració EspecialSubescala: Serveis Tècnics
  • Grup: A2
  • Sistema de selecció : concurs-oposició
  • Tipus de nomenament : nomenament interí.
  • Jornada: 37,5 hores setmanals, segons necessitats del servei

Requisits de la convocatòria

  1. Tenir més de 16 anys.
  2. Acreditar que s’està en possessió del títol d’enginyer tècnic industrial o de títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial en la especialitat d’electricitat, mecànica o química.
  3. Nivell de català exigit: C


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
 

PDF icon bases_modificades_enginyer_tecnic_industrial.pdf

PDF icon modificacio_convocatoria_interina_duna_placa_denginyer_tecnic_industrial.pdf

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES D’ADMINISTRATIU/VA PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu per a la cobertura de tres places d’administratiu/va per torn de promoció interna.
Període de presentació d’instàncies: Del  17/05/2017 fins el  6/06/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

  • Tipus de personal : funcionari/a
  • Denominació: Administratiu/va
  • Escala: Administració Especial
  • Grup : C1
  • Sistema de selecció : concurs-oposició per torn de promoció interna.

Requisits de la convocatòria

  1. Titulació: Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre equivalent
  2. Ser funcionari/a en actiu i tenir una antiguitat mínima de 2 anys de servei  ininterromput com a funcionari/a de carrera en la categoria d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
  3. Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
  4. Nivell C de Català.


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

PDF icon Bases administratiu promoció interna
PDF icon model_instancia_administratiu_va.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_administratiu_va.pdf

Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 


➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER SUPERIOR


Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir interinament d’una plaça d’enginyer superior.
Període de presentació d’instàncies: Del  29/04/2017 fins el  18/05/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

  • Tipus de personal: funcionari interí
  • Denominació:Enginyer/a
  • Escala: Administració Especial
  • Subescala: Serveis Tècnics
  • Grup : A1
  • Sistema de selecció : concurs-oposició
  • Bases de la convocatòria  i model sol·licitud : descarregar  

Requisits de la convocatòria

  1. Tenir més de 16 anys.
  2. Acreditar que s’està en possessió del títol d’Enginyeria Industrial Superior o Graduat en Enginyeria més el Mestratge Universitari d’Enginyeria Industrial d’habilitació o altres Enginyeries amb habilitació tècnica equivalent.
  3. Nivell de català exigit : C


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

PDF icon bases_enginyer_superior_2017.pdf
PDF icon model_instancia_enginyer_superior.pdf
PDF icon anunci_llista_dadmesos_i_exclosos_vacant_enginyer_superior.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_catala_convocatoria_enginyer_superior_interi.

PDF icon resultat_prova_de_coneixements_practics_vacant_interina_enginyer_a_superior.pdf

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament. Camí del Mig, 9. Sant Joan Despí.