Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL  EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A INFORMÀTICA


Descripció del lloc a cobrir :

· Oferta de treball: Tècnic/a informàtica·
· Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
· Retribució orientativa mensual bruta : 1300 euros
· Data d’incorporació: el mes aviat possible.
· Tipus de contracte : En pràctiques
· Període de contractació inicial : 6 mesos.
Funcions:

Perfil Analista Programador
Competències Tècniques:

· Llenguatge de consulta de bases de dades SQL
· Paradigma d’objectes
· Coneixement real d’ almenys un llenguatge de programació
· Llenguatge de diagrames de sistemes UML
· Tècnica de qualitat de programari

Període de presentació de sol·licituds:

· Del 08/05/2019  fins el 28/05/2019(ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en l’àmbit de la informàtica i/o telecomunicacions , obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys. Si es menor de 30 anys, no es tindrà en compte la data de finalització dels estudis.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

PDF icon anunci_resultat_tecnic_informatica.pdf
 


 ➡️ OFERTA DE TREBALL  EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A MIG INFORMÀTICA


Descripció del lloc a cobrir :

· Oferta de treball: Tècnic/a mig informàtica
· Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
· Retribució orientativa mensual bruta : 1.250 euros
· Data d’incorporació: el mes aviat possible.
· Tipus de contracte : En pràctiques
· Període de contractació inicial : 6 mesos.

Funcions:

· Perfil Analista Programador

Competències Tècniques:

· Llenguatge de consulta de bases de dades SQL
· Paradigma d’objectes
· Coneixement real d’ almenys un llenguatge de programació
· Llenguatge de diagrames de sistemes UML
· Tècnica de qualitat de programari  

Període de presentació de sol·licituds:

· Del 08/04/2019 fins el 23/04/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en l’àmbit de la informàtica i/o telecomunicacions , obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys. Si es menor de 30 anys, no es tindrà en compte la data de finalització dels estudis.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.  

PDF icon anunci_resultat_tecnic_mig_informatica.pdf
 


 ➡️ OFERTA DE TREBALL EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A MIG DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA


Descripció del lloc a cobrir :

· Oferta de treball: Tècnic/a mig de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
· Jornada i horari: Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
· Retribució orientativa mensual bruta : 1.250 euros
· Data d’incorporació: el mes aviat possible.
· Tipus de contracte : En pràctiques
· Període de contractació inicial : 6 mesos.

Funcions:

· Desenvolupament administració electrònica d’acord amb la llei 39/2015 de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
· Gestió interna del padró municipal d’habitants i estadístiques descriptives.
· Processos electorals. Estudis, informes i estadístiques en matèria electoral.
· Processos d’anàlisi i d’estructures orgàniques, comunicació a la gestió pública i dels programes de qualitat i avaluació, modernització i millora.


Període de presentació de sol·licituds:

· Del 08/04/2019 fins el 23/04/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en Ciències Polítiques i de l’Administració, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys. Si es menor de 30 anys, no es tindrà en compte la data de finalització dels estudis.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:


· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.  

PDF icon Anunci resultat oferta tecnic/a de l'oficina d'atenció a la ciutadania
 


 ➡️  CONCURS ESPECÍFIC PROVISIÓ LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS ECONÒMICS


Descripció del lloc: Convocatòria  concurs específic per a la provissió del lloc de treball de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics.
Període de presentació d’instàncies: Del   02/04/2019 fins el 21/04/2019   (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria :


· Tipus de personal: funcionari
· Denominació: Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics.
· Grup: A1
· Nivell de Destí: 24
· Complement específic: 20.720 euros anyals


Funcions:Funcions d'estudi, proposta, gestió, control, execució i inspecció dels Serveis Econòmics. Gestió de Tresoreria i del recursos econòmics, materials i humans adscrits a la unitat segons les directrius del Cap del Servei i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.

Forma de provissió: concurs específic.

Requisits de la convocatòria


· Personal funcionari de l’Administració Local inclòs en el grup de classificació A1 i que tinguin la Llicenciatura o Grau en Economia
· Estar en situació de servei actiu o assimilat.
· Acreditar el nivell C de la Junta Permanent de Català
· Acreditar una experiència mínima de 3 anys en llocs similars a l’Administració Local.


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds:


· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
PDF iconbases_concurs.pdf
PDF iconmodel_instancia_tenic_a_superior_serveis_economics.pdf
PDF iconanunci_de_llista_de_persones_admeses_i_excloses_composicio_de_la_comissio_de_valoraciodata_dinici_de_la_val.pdf
PDF icon resultat_concurs_especific.pdf
 


 ➡️  AGENT D’ACOLLIDA


Descripció de l’oferta :  

Oferta de treball :  Agent d’Acollida
Jornada i horari:12, 23 hores setmanals ( 2 matins i 2 tardes )
Retribució orientativa mensual bruta:  639 euros
Data d’incorporació: el mes aviat possible.
Modalitat de contractació:
Obra o servei determinat ( duració aproximada 10 mesos )

Descripció del lloc de treball / funcions:
· Docència Mòdul C
· Informes sobre la migració al municipi
· Gestió de la diversitat religiosa
· Relació amb entitats de foment de la convivència
· Accions de sensibilització
· Tràmits per a la sol·licitud i justificació del Contracte Programa
· Participació en xarxes territorials de polítiques migratòries. Període de presentació de sol·licituds:
· Del 24/01/2019 fins el 06 /02/2019 (ambdós inclosos) Requisits:
a)Tenir més de 16 anys.
b) Formació en interculturalitat i/o coneixement de diferents cultures ( llatinoamericana i magrebí )
c) Coneixement de català , castellà i l’àrab
d) Coneixement del funcionament de la ciutat i l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Mèrits a valorar
a) Experiència prèvia
b) Títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Ciències Socials
c) Domini d’eines informàtiques , word, excel, windows, internet.

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:
· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.  PDF icon anunci_resultats_agent_dacollida.pdf
 
 

 ➡️ BORSA D’ EDUCADOR/A SOCIAL


Descripció de l’oferta :  
· Borsa de treball d’educador/a Social.
· Jornada i horari: Dilluns a divendres segons les necessitats del servei.
· Retribució orientativa  mensual bruta :  1.700 euros aprox
· Data d’incorporació: el mes aviat possible. Modalitat de contractació:
· Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat. Descripció del lloc de treball / funcions:
· Funcions d’educador/a adscrites al Equip Bàsic de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
· Atenció social i seguiment de col
·lectius d’alt risc.
· Inserció social.
· Altres funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades. Període de presentació de sol·licituds:
· Del 23/11/2018 fins el 07/12/2018 (ambdós inclosos) Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol acadèmic de Grau o Diplomatura en Educació Social.
c) Nivell de català exigit : C1
d) Domini d’eines informàtiques , word, excel, windows, internet.
Valorable : Experiència prèvia

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:
· Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
· Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.  PDF icon anunci_resolucio_borsa_educador_a_social_total.pdf

 


➡️ CONVOCATÒRIA DE SET PLACES D’AGENT INTERÍ/NA DE POLICIA LOCAL


Descripció de la plaça


· Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir set places d’agent de policia local interí

Període de presentació d’instàncies


· Del  30/06/2018 fins el 19/07/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria


· Tipus de personal : Funcionari/a interí/na
· Denominació : Agent policia local
· Grup : C2
· Sistema de selecció : Oposició  
· Jornada de treball: Indistintament partida, a torns o continuada en funció del lloc d’adscripció.

 

Requisits


· Titulació:  Graduació en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà (CFGM), tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau (FPI) o equivalents. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
· Nivell B de català
· Estar en possessió dels permisos de conduir A2 i B.  

PDF iconbases_agents_interins.pdf
PDF iconmodel_instancia_policia_local.pdf
PDF iconanunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_composicio_tribunal_proces_selectiu_de_7_places_dagent_de_policia_local_interi
PDF iconanunci_llista_definitiva_de_persones_admeses_i_excloses_i_data_dinici_de_les_proves
PDF iconanunci_resultats_prova_de_catala.pdf
PDF iconanunci_resultat_prova_cultural_i_teorica_data_proves_fisiques_.pdf
PDF iconanunci_prova_daptitud_fisica
PDF iconanunci_resultats_prova_daptitud_fisica_i_data_propera_prova.pdf
PDF iconanunci_resultats_prova_practica.pdf
PDF iconanunci_data_entrevista_psicotecnic.pdf
PDF iconanunci_resultat_psicotecnic_i_citacio_prova_medica.pdf