Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí

 


➡️ CONVOCATÒRIA DE CINC  PLACES DE CAPORAL/A DE POLICIA LOCAL


Descripció de la plaça

 • Modificació de les bases per a cobrir interinament cinc places de Caporal/a de la policia local i nou termini de presentació d’instàncies

Període de presentació d’instàncies

 • Del  31/01/2018 fins el 19/02/2018 (ambdós inclosos)

Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal : funcionari
 • Denominació : Caporal/a policia local
 • Grup : C2
 • Sistema de selecció : concurs-oposició  promoció interna

Requisits

 • Tenir una antiguitat mínima de 2 anys a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent de l’Ajuntament de S.Joan Despí.
 • Titulació :  Graduació en educació secundària, graduat escolar, tècnic corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o equivalents. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
 • Nivell B de català


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds:

 • Presencialment : Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 • Telemàticament :  a la  Seu electrònica, dins de Tràmits on line.


PDF icon modificacio_bases_caporal.pdf
PDF icon bases_caporal1.pdf
PDF icon model_instancia_caporal.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
 


➡️ OFERTA DE TREBALL DE EDUCADOR/A SOCIAL EN PRÀCTIQUES


Descripció de la plaça: 

 • Oferta de treball Educador/a Social  
 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 9:00 a les 14:00 hores, dues tardes ( 2:30 hores cada tarda) a especificar.
 • Retribució orientativa mensual bruta:  1.250 euros aprox.
 • Data d’incorporació: el mes aviat possible.
 • Període de contractació: 12 mesos.

Funcions:

 • Donar  suport  i  col·laboració  al  centre  obert  de  fusteria  i  als  equips  de  serveisocial  bàsics  en  matèria  de  pobresa  energètica,  tasques  administratives  itècniques.

Període de presentació de sol·licituds: 

 • Del  24/01/2018 fins el 07/02/2018 (ambdós inclosos)

Requisits:
a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol acadèmic de Grau en Educació Social, obtingut en el termini màxim de cincanys anteriors a la data de contractació.  
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.  

Presentació de sol·licituds:

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament :Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
PDF icon anunci_resultats_oferta_educador_social_practiques.pdf
 

➡️ Oferta de treball Tècnic/a de relacions laboral


Descripció de la plaça:

 • Oferta de treball Tècnic/a de relacions laborals
 • Jornada i horari Dilluns a divendres de 8:00 a les 15:00 hores, i una tarda ( 2:30 hores cada tarda) a especificar.
 • Retribució orientativa  mensual bruta :  1.300 euros aprox
 • Data d’incorporació: el mes aviat possible
 • Període de contractació :  aproximadament 10 mesos
Funcions:
 • Administrar i controlar els aspectes i incidències referits a l’administració del personal.
 • Gestionar i actualitzar els instruments de planificació i ordenació dels recursos humans.
 • Col.laborar en la gestió de les relacions laborals
 • Participar en el desenvolupament de projectes vinculats a la gestió de persones i estructura organitzativa.
 • Col.laborar en la gestió de la nòmina i seguretat social.
 • Tramitar contractacions laborals i nomenaments funcionaris
 • Participar en els processos de selecció de personal.

Període de presentació de sol·licituds:
 • Del  14/12/2017 fins el 28/12/2017(ambdós inclosos)
Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol acadèmic de Grau en relacions laborals, obtingut en el termini màxim de quatre anys anteriors a la data de contractació.  
c) Nivell de català exigit : C
d) Domini d’eines informàtiques, word, excel, windows, internet.

Valorable  experiència o coneixements de programes de nòmina


Presentació de sol·licituds:
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 PDF icon anunci_resultats_oferta_tecnic_a_relacions_laborals_.pdf
 
 

➡️ OFERTA DE TREBALL D'AUXILIAR TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A EN PRÀCTIQUES

Descripció de la plaça:

 • Oferta de treball de auxiliar tècnic informàtic en pràctiques.
 • Jornada i horari: Dilluns a divendres de 8 a 15 i 1 tarda a la setmana
 • Retribució orientativa mensual bruta : 1220 euros aprox
 • Data d’incorporació: el mes aviat possible

Funcions:
Col.laboració en projectes informàtics sota la supervisió del Cap de departament i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades

Període de presentació de sol·licituds:
Del 27/10/2017 fins el 09/11/2017(ambdós inclosos).

Requisits:

 • Tenir més de 16 anys.
 • Títol de cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Informàtics i Xarxes. La titulació s’ha d’haver obtingut en el termini màxim dels 5 anys anteriors a la data de la contractació.
 • Nivell de català exigit : B

Presentació de sol·licituds:
S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

PDF icon anunci_resultats_auxiliar_tècnic_informàtic


 

➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTIC EN PRÀCTIQUES


Descripció de la plaça:

 • Oferta de treball de tècnic auxiliar informàtic en pràctiques.
 • Jornada i horari Dilluns a divendres de 8 a 15 i 1 tarda a la setmana
 • Retribució orientativa  mensual bruta :  1.300 euros aprox
 • Data d´Incorporació: el mes aviat possible

Funcions:

 • Col.laboració en  projectes informàtics sota la supervisió del Cap de departament i aquelles funcions  anàlogues o similars que li puguin ser assignades

Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  10/10/2017 fins el 23/10/2017(ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol de cicle formatiu de grau superior en administratció de sistemes informàtics. La titulació s’ha d’haver obtingut en el termini màxim dels 5 anys anteriors a la data de la contractació.
c) Nivell de català exigit : C

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

Presentació de sol·licituds:

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 
 

➡️ NOU PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ


Consulteu les bases aquí:

http://www.sjdespi.net/wca/ajuntament/oferta-publica-docupacio/nou-pla-docupacio-lany-2017
 

PDF icon anunci_modificacio_bases_reguladores_segona_convocatoria_pla_ocupacio_2017.pd
 
 

➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL*

  
*Modificació de les bases i nou termini per a la presentació d'instàncies

  
Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu  per a cobrir interinament d’una plaça d’enginyer tècnic industrial.
Període de presentació d’instàncies: del  26/8/2017 fins el 14/9/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal : funcionari interí
 • Denominació: Enginyer/a Tècnic/a, branca enginyeria tècnica
 • Escala: Administració EspecialSubescala: Serveis Tècnics
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció : concurs-oposició
 • Tipus de nomenament : nomenament interí.
 • Jornada: 37,5 hores setmanals, segons necessitats del servei

Requisits de la convocatòria

 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Acreditar que s’està en possessió del títol d’enginyer tècnic industrial o de títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial en la especialitat d’electricitat, mecànica o química.
 3. Nivell de català exigit: C


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
 

PDF icon bases_modificades_enginyer_tecnic_industrial.pdf
PDF icon modificacio_convocatoria_interina_duna_placa_denginyer_tecnic_industrial.pdf
PDF icon anunci_llista_dadmesos_i_exclosos_composicio_del_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
PDF icon anunci_llista_dadmesos_i_exclosos_composicio_del_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
PDF icon modificacio_data_examen.pdf
PDF icon anunci_resultats_prova_de_catala.pdf
PDF icon resultat_prova_coneixements_practics.pdf
PDF icon anunci_resultat_final_proces_selectiu_per_a_cobrir_interinament_una_placa_denginye_a_tecnic_a_industrial.pdf

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES D’ADMINISTRATIU/VA PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu per a la cobertura de tres places d’administratiu/va per torn de promoció interna.
Període de presentació d’instàncies: Del  17/05/2017 fins el  6/06/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal : funcionari/a
 • Denominació: Administratiu/va
 • Escala: Administració Especial
 • Grup : C1
 • Sistema de selecció : concurs-oposició per torn de promoció interna.

Requisits de la convocatòria

 1. Titulació: Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre equivalent
 2. Ser funcionari/a en actiu i tenir una antiguitat mínima de 2 anys de servei  ininterromput com a funcionari/a de carrera en la categoria d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 3. Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 4. Nivell C de Català.


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

PDF icon Bases administratiu promoció interna
PDF icon model_instancia_administratiu_va.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_administratiu_va.pdf
PDF icon anunci_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
PDF icon anunci_resultats_prova_catala.pdf
PDF icon anunci_prova_teorica.pdf
PDF icon resultat_prova_practica.pdf


Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí