Esteu aquí

Participació pública en projectes normatius

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 133.1), estableix que els òrgans encarregats de tramitar el procediment administratiu, per facilitar la participació ciutadana, han de publicar la iniciació de la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que l'acompanya, i han de donar-hi informació sobre l'estat de tramitació. Estableix així mateix que les persones poden trametre llurs propostes i suggeriments abans del tràmit d'audiència i informació pública. Aquest àmbit de participació ciutadana s'estableix sens perjudici dels tràmits d'audiència i d'informació pública determinats per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.

Consulta pública prèvia

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recavar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració del projecte normatiu.

Llistat de projectes normatius en curs:

Projecte de modificació de preus públics de la deixalleria mancomunada Fontsanta:
PDF icon informe_participacio_ciutadana_pp_deixalleria_2019.pp_.pdf

Projecte de modificació fiscal 21/2018 reguladora dels preus públics:
PDF icon informe_participacio_ciutadana_arts_esceniques_2018.pp_.pdf

Preu públic per als serveis d'escoles bressol municipals:
PDF icon modificacio_annex_1_of_21_2018_pp_ebm_audiencia_publica_2.pp_.pdf

Modificació de les ordenances fiscals per a 2019
PDF icon informe_informacio_participacio_ciutadana_ooff2019.ord-3.pdf

Proposta i contingut de la modificació parcial de l'ordenança dels mercats de venda no sedentària de Sant Joan Despí
PDF icon proposta_i_contingut_de_la_modificacio_parcial.pdf

Projecte de modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2019
PDF icon projecte_ooff_2019_per_web_municipal.ord_.pdf

Proposta de reglament del Consell d'Adolescents
PDF icon reglament_del_consell_dadolescents.pdf

Ampliació de places de zona blava i verda als barris de Les Planes i Torreblanca – Pla del Vent.
PDF icon ampliacio_de_places_de_zona_blava_i_verda_als_barris_de_les_planes_i_torreblanca.pdf

Modificació preus públics Can Negre
PDF icon informe_participacio_ciutadana_can_negre_2018.pp_.pdf

Per fer arribar les opinions relatives a les normes relacionades en aquest apartat podeu fer-ho mitjançant el tràmit de Propostes i suggeriments de la seu electrònica municipal  aquí

Audiència i informació pública

El tràmit d'audiència i informació pública té per objecte recavar l'opinió de les persones titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o mitjançant les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats. Es necessari disposar d'un certificat electrònic.