Esteu aquí

CRÒNICA DEL PLE: sessió ordinària de setembre de 2017

28/09/2017 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat dijous 28 de setembre de 2017 en sessió ordinària, va començar amb una proposta de l'alcalde-president de la Corporació de celebrar un Ple de caire estrictament tècnic davant la situació política que es vivia a Catalunya davant la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació pel dia 1 d'octubre. Així, es van retirar les mocions de caire polític, en aquest cas, les dues que tenia previst presentar el grup municipal de Ciutadans.

Posteriorment, va començar la sessió amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia. Tot seguit, els grups polítics municipals de Partit Popular (PP), Convergència i Unió (CiU), Ciutadans (C's), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Siqueespot/Sísepuede (SQP), Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) van debatre diferents propostes i dictàmens:

En el primer bloc, corresponent a l'Àrea d’Urbanisme, Espai públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis generals, es van tractar diferents assumptes començant per un dictamen d’aprovació provisional del Text Refós del Pla de Millora Urbana d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer Les Planes 1A, i el carrer de la Industria 2B a Sant Joan Despí. En aquest punt, el portaveu d'ERC, aprofitant el seu torn de paraula, va explicar la seva intenció d'abandonar la sessió plenària davant la situació que s'estava visquent a Catalunya davant la preparació del referèndum d'autodeterminació. Així, els dos regidors republicans van deixar la cambra plenària. El punt va ser aprovat, doncs, amb el vot en contra del PP, l'abstenció de SQP i el vot favorable de la resta de grups (CiU, C's, ICV-EUiA i PSC). Tot seguit es va aprovar –per unanimitat de tots els grups presents– el dictamen d’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament del projecte ja realitzat de soterrament de la línia aèria 110kv entre les subestacions de Sant Joan Despí, als termes municipals de Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat. Sobre el tema de l'aparcament regulat hi va haver dos punts al Ple, una aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament del Servei d’aparcaments, zones d’estacionament sotmeses a control horari (zones blaves i zones verdes) i l'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm.19: Taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local (tarifa annex 9), destinades a l'ampliació de aparcament regulat del carrer de Francesc Macià i a l'esplanada del carrer Major, per facilitar, d'una banda, l'aparcament a l'ambulatori del Centre i, d’una altra, compensar la pèrdua de places que produeix la reforma del carrer del Bon Viatge. Aquests punts es van aprovar amb els vots favorables d'ICV-EUiA i PSC, l'abstenció de CiU, PP i CiU i el vot en contra de SQP.

El Ple va realitzar també l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019 per al món associatiu local, amb el suport favorable de CiU, ICV-EUiA, C's, SQP i PSC, i l'abstenció del PP. La cambra plenària va realitzar igualment l'aprovació  (amb vot favorable de CiU, ICV-EUiA, C's i PSC i l'abstenció de SQP i el PP) de la formalització d’un préstec amb el Banc de Sabadell per un import de 4.300.000 euros per finançar inversions del pressupost de 2017 amb acceptació de subvenció de la Diputació de Barcelona.

El 25 de novembre i el 30 de desembre seran els dos dies festius addicionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per a l’any 2018, segons van aprovar per unanimitat tots els grups municipals presents. Posteriorment, l'alcalde va donar compte als grups municipals del compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera corresponent al segon trimestre de 2017.

Pel que fa a qüestions relatives a l'Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials, es va realitzar l'aprovació per unanimitat dels presents de l'addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’any 2018, relatius a la cessió de quatre habitatges públics. També amb l'acord de tots els grups presents es va ratificar l'adhesió de Sant Joan Despí a la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017.

El darrer punt va ser l'aprovació del Compte general de l'Ajuntament relatiu a 2016 amb els vots a favor de CiU, ICV-EUiA, C's i PSC, l'abstenció del PP i el vot contrari de SQP.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.