Esteu aquí

Mesures preventives brots COVID-19

 

MESURES ESPECIALS PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE LA COVID-19 ADOPTADES PER LA GENERALITAT

Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya. Vigència fins al 28 de febrer de 2021.

 

► Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores.

 Excepcions a la mobilitat:

-Assistència sanitària d’urgència.
-Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, sempre que sigui a la farmàcia més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
-Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
-Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
-Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut amb el certificat professional corresponent).
-Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
-Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
-Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts.
-Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, entre les 04.00 i les 06.00 hores.
-Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.
-Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

 

► Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:

-Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
-Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament.
-Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
-Retorn al lloc de residencia habitual o familiar, per una necessitat justificada.
-Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
-Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances que no es puguin fer telemàticament o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
-Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents.
-Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin fer telemàticament.
-Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin fer telemàticament.
-Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
-Exercici del dret de manifestació i de participació política.
-Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives oficials d’àmbit estatal, internacional i professional i també d’aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals.
-Causa de força major o situació de necessitat.
-Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.
 

Confinament comarcal durant la setmana: queda restringida l’entrada i sortida de persones de cada comarca, excepte la mobilitat essencial indicada abans.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

 

► Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

-Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
-Es recomanen els desplaçaments basats en les “bombolles de convivència”.
-Es recomana limitar les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, a un màxim de 6 persones i sense superar les dues bombolles de convivència. La limitació a 6 persones no afecta una única bombolla de convivència.
-Es recomana limitar les reunions i/o trobades en espais tancats, inclosos els domicilis, en les visites a persones amb dependència o situació de vulnerabilitat, i que les persones que fan la visita siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
-La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
-Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte a les sortides escolars i en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.

 

► Activitat comercial

Comerç minorista

 • Es permet l’obertura de dilluns a divendres amb el límit del 30% de l’aforament i només si té una superfície de venda no superior als 400 m2.
 • Se suspèn l'obertura els dissabtes i diumenges, tret dels establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
   

Centres comercials, galeries o recintes comercials

 • Se suspèn l'obertura al públic excepte per als establiments que tinguin l’entrada independent i directa des de la via pública, amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30%, superfície de venda màxima de 400 m2 i de dilluns a divendres, tret dels establiments dedicats a la venda de productes essencials, alimentació, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
 • Es permet l’obertura del equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas.

Mercats no sedentaris i fires comercials

 • Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
 • Se suspenen les fires comercials

Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

Es permeten els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

 

► Cerimònies civils, religioses i culte

-Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/3268/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3268/2020) i amb els assistents asseguts.
-En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el 30% d’aforament i s’hi incorpora la referència de 500 persones com a màxim.

 

► Activitats culturals, d'espectacles públics i recreatives

Cinemes, teatres, auditoris, sales de concents, circs i similars

 • Es permet l’obertura amb un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/ 3354/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3254/2020) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats (les que no tenen ventilació reforçada) es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
 • Resten suspeses totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.

Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals

 • Romanen obertes amb el límit del 50% d’aforament. No es poden organitzar en aquests espais altres activitats culturals amb assistència de públic.

Cultura popular i tradicional

 • Resten suspeses totes les activitats de cultura popular i tradicional.
 • Resten suspeses les festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Activitats lúdiques i recreatives

 • Es mantenen tancats al públic els parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
 • Es mantenen tancats al públic els establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats.
 • Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
 • Salons de jocs, casinos i sales de bingo: se’n suspèn l’obertura al públic.

 

► Activitat física i esportiva

Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius:
- A l’aire lliure, amb un aforament màxim del 50% i control d’accés
- A l’interior: aforament màxim del 30%, control d’accés i cita prèvia, garantint una bona ventilació mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació
- Vestidors tancats (excepte usuaris de piscina)
- Limitació d’activitats grupals a 6 persones inclòs el professor o monitor, si n’hi ha. Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades, en què els grups estables habituals poden entrenar-se i participar en les competicions permeses
- Ús obligatori de mascareta en les activitats en grup en espais tancats

No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.

Es permet l’admissió fins a les 21.00 hores i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.

No estan afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, ni les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competicions professionals, estatals i internacionals.

Es permet el desenvolupament de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professional i també d’aquelles que donen accés a categories estatals, internacionals i professionals, que s’han de celebrar sense públic. Per a la resta de competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, se’n manté l’ajornament.

 

► Activitats d'hoteleria i restauració

Obertura de bars, restaurants i hotels:

-Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 10.30 hores i de les 13 a les 16.30 hores.
-Fora d’aquest horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
-Consum sempre a la taula.
-Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit).
-Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
-Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
-El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
-Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.

Terrasses:

-Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
-Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors.
-Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.
-Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.

Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores.

 

► Activitats de lleure nocturn

-Resta suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
-Resten suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l'apartat anterior.

 

► Consum de tabac i alcohol a la via pública

Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.

No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.