Esteu aquí

Mesures preventives brots COVID-19

 

MESURES ESPECIALS PER A LA CONTENCIÓ DEL BROT DE LA COVID-19 ADOPTADES PER LA GENERALITAT

 

► Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

 

► Mobilitat

Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:

 

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 • Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • A causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.

Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:

 • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
 • Permís penitenciari
 • Custòdia compartida

Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

 

► Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.

Es recomanen els desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.

La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.

 

► Activitat comercial

Obertura al 30% de l’aforament sense limitació de superfície a 800 m2

Centres comercials: tancats, excepte comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària) i també els equipaments culturals i esportius que es trobin a dins i els locals comercials que tinguin accés directe des de la via pública.

Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

Se suspenen les fires comercials.

Horaris de tancament del comerç: màxim a les 21 hores, excepte el menjar per emportar fins a les 22 hores i el menjar a domicili fins a les 23 hores.

L’hora de tancament del comerç d'alimentació i altres productes essencials és fins a les 22 hores com a màxim. 

 

► Cerimònies civils, religioses i culte

Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament.

 

► Activitats culturals, d'espectacles públics i recreatives

Cinemes, teatres, auditoris, sales de concerts i similars: obertura amb un aforament d’un 50% i un màxim de 500 persones.

Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.

Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.

Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.

Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals: romanen oberts limitant l’aforament al 50%. 

Tancament a les 22 h. Es permet el retorn posterior a les 22 h. 

Convencions, congressos, festes majors: resten suspesos.

Parcs i fires d’atracció: se suspèn l’obertura al públic, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.

Establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats: se’n prohibeix l’obertura.

Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20 hores.

Salons de jocs, casinos i sales de bingo se suspèn l’obertura d’activitats.

 

► Activitat física i esportiva


En grup (màxim 6) entre municipis limítrofs en període de confinament municipal de les 6 h del divendres a les 6 h del dilluns (fins ara, individual)

Represa dels entrenaments de les activitats federatives i esport escolar

Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius sempre amb control d’accés, sense ús de vestidors excepte piscines, i al 50% d’aforament a l’aire lliure al 30% en espais tancats amb garantia de ventilació

No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats.

 • Es permet l’admissió fins a les 21 h i l’ús més enllà d’aquesta hora sempre que no s’incompleixi el confinament nocturn.
 • Les limitacions no afecten ni els equipaments de tecnificació ni les lligues professionals (nacionals, internacionals)

 

► Activitats d'hoteleria i restauració

Obertura de bars, restaurants i hotels, es permet el consum:

 • De les 6 a les 21.30 h com a màxim
 • Sempre a la taula
 • Màxim grups de 4 persones per taula, o bombolles de convivència (sense límit)
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules diferents
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació
 • Terrasses sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra

Servei de recollida per emportar fins les 22 hores i servei de lliurament a domicili fins les 23 hores.

 

► Activitat educativa

Es mantenen les activitats docents, i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar

Es manté l’activitat presencial als centres docents, d’ensenyament de règim especial reglats, d’educació d’adults i escoles oficials d’idiomes.

Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.

En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

Activitats extraescolars presencials fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu, fins a 6 alumnes per aula com a màxim.

Ensenyaments no reglats impartits pels centres autoritzats de música i dansa: fins a 6 alumnes per aula com a màxim.

Lleure educatiu: a l’aire lliure no hi ha límit de persones i en espais interiors, en grups de 6.

Als equipaments com centres cívics i altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars) se suspenen les activitats presencials, llevat que es facin per mitjans telemàtics. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

► Activitats de lleure nocturn

Resta suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

Resten suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l'apartat anterior.

 

► Consum de tabac i alcohol a la via pública

Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.

No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.