Esteu aquí

Inscripcions per a Reis 2020

Inscripcions per a Reis 2020, patges i ajudants

 
Ompliu totes les dades:


Nota
En el cas d’ésser admesa, la persona accepta el compromís d’assistir a la reunió de preparació i, si n’hi hagués, als assajos corresponents. Aquestes convocatòries seran notificades amb antelació.


Nota:
  • Els únics requisits que hauran de complir les persones sol·licitants són pertànyer al grup d’edat indicat a cadascuna de les opcions anteriors, estar empadronades a Sant Joan Despí i acceptar el compromís d’assistir, en cas d’admissió, a la reunió prèvia de preparació i, si escau, als assajos.
  • En el cas que el nombre d’inscripcions superi el límit de participació establert, l’admissió serà realitzada a través de sorteig*, la data del qual serà notificada degudament a través de les dades facilitades en aquest formulari. En cap cas el número de registre d’inscripció serà el número de participació en el sorteig.
*Amb l’excepció de l’opció “col·laboradors/es per a suport tècnic” en què no se celebrarà un sorteig en cap supòsit
Data de naixament *
Ex. 11/12/2019
Omplir només en cas que la persona sol·licitant sigui menor d'edat
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’Ajuntament de Sant Joan Despí i seran objecte de tractament, exclusivament, per a les finalitats específiques de garantir la constància de l’entrada de documents a l’Ajuntament i de gestionar l’assumpte per la unitat administrativa corresponent, durant el temps estrictament necessari per al compliment de les citades finalitats; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, camí del Mig, número 9 de Sant Joan Despí, telemàticament mitjançant Seu electrònica o per correu electrònic: cultura@sjdespi.net.
Dono consentiment per consultar el padró municipal