Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 29/10/2020 20:00h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

 

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 de setembre de 2020.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen d’aprovació expedient i convocatòria per a l'alienació, mitjançant procediment obert, de la participació indivisa municipal del 18,492% de la finca P4A situada en el sector Suris-Fontsanta-ITV, del polígon d'actuació P5-Barcelona en Sant Joan Despí
4. Dictamen d'aprovació formalització conveni de delegació de l’Ajuntament de Sant Joan Despí del servei de protecció de la legalitat urbanística a l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el protocol d’actuació.
5. Dictamen  per assumir la iniciativa pública i aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa entorn a l’estació de rodalies de Sant Joan Despí.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

6. Dictamen d’aprovació de la política de la gestió de documents electrònics de l'Ajuntament de Sant Joan Despí
7. Dictamen d’aprovació de la política de digitalització de l'Ajuntament de Sant Joan Despí.
8. Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball exercici 2020.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

9. Dictamen d'aprovació de la modificació del contracte que té per objecte la prestació de serveis esportius i altres de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives de titularitat municipal, motivada per la disminució de la demanda derivada de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

PART DE CONTROL
10. MOCIONS
10.1 Moció presentada pel grup municipal d’ERC en nom i representació del Jovent Republicà per ajustar els serveis bibliotecaris i aules d’estudi als estudiants Santjoanencs.

11. Precs i preguntes.