Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

dijous 25/3/2021 20:00h - Ajuntament

Sessió ordinària del Ple municipal per via telemàtica

Ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2021.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, les Resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT I HISENDA

3. Dictamen per donar compte de la liquidació del pressupost general de 2020.

4. Dictamen per donar compte del grau de compliment de l’estabilitat pressupostària i del període mitjà de pagament a proveïdors del quart trimestre de 2020.

5. Dictamen per instar a l’AMB a declarar el municipi de Sant Joan Despí com a àrea amb mercat d’habitatge tens, als efectes d’aplicar els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos en la Llei 11/2020 als habitatges arrendats del municipi.

6. Dictamen d’aprovació de l’expedient i de la convocatòria per a l’adjudicació del contracte del Servei de neteja i desinfecció dels interiors dels edificis i de les dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

7. Dictamen per declarar les obres i les instal·lacions de la nova estació de recàrrega de vehicles elèctrics inclosa al programa d’ampliació de la xarxa metropolitana de recàrrega de vehicles elèctrics, com d’interès especial i d’utilitat pública.

8. Dictamen de correcció d’errors no substancials, dels fulls d’apreuament del projecte d’expropiació pel sistema de taxació conjunta de les finques incloses en el polígon d’actuació de la modificació puntual del PGM a l’àmbit de les parcel·les UA4.2 i UA4.3 del pla de millora urbana de la UA4.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

9. Dictamen d’iniciar la tramitació per a l’elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a de Sant Joan Despí.

10. Dictamen d’aprovació del procediment de participació de la ciutadania als pressupostos participatius 2021-2023.  

11. Conformitat a l’acord proposat pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l’execució de sentència d’abonament del cofinançament de les llars d’infants de Sant Joan Despí , cursos escolars 202-2013, 2013-2014 i 2014-2015


PART DE CONTROL

12. MOCIONS

11

12.1 Moció presentada per Esquerra Republicana Sant Joan Despí, per la millora de la xarxa de Vigilància Metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

13. Precs i preguntes.